מדיניות שימוש ותקנון

תקנון אפליקציית Yopo sms

אפליקציית Yopo sms (להלן : האפליקציה)
www.yopo.co.il – להלן "האפליקצייה") השימוש באפליקציית yopo sms , מעיד בזאת על הסכמתך לכל התנאים המופיעים במסמך הנ"ל, ולכן עליך לקרוא אותם בקפידה ובסיום לאשר את הקריאה. התנאים המופיעים כאן חלים על משתמשי האפליקציה (להלן המשתמש או הלקוח), בתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים כדוגמת טלפון נייד.
תנאי השימוש באפליקציית Yopo sms מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים כמובן לשני המינים. מספק השירות רשאי לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה והודעה על כך תישלח דרך הודעת "פוש" לטלפון הנייד של הלקוחות המשתמשים באפליקציה. תנאי שימוש אלו אינם מהווים תחליף לכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם התבקשת לחתום במסגרת התקשרות בינך לבין מספק השירות או מתנאי השימוש שעליהם הינך נדרש לחתום מעת לעת בהורדה ורכישה של אפליקציות בחנות האפליקציות של גוגל (להלן :Google Play), או מתנאי השימוש אשר נמצאים באתר www.yopo.co.il. בהתקנת אפליקציית Yopo sms אתה מתחייב לקבל את התנאים כמו שמפורטים בהסכם הנ"ל ובהסכמים לעיל במלואם. במידה ותנאי הסכם זה אינם מקובלים עליך ניתן להפסיק את השימוש באפליקציה בכל עת שתרצה.

קניין רוחני

כל תוכן שמופיע באפליקציה מוגן על פי חוק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא לרבות זכות היוצרים הבלעדית של קוד האפליקציה הינם רכושם הבלעדי של בעלי האפליקציה/או מי מטעמם. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באפליקציה לרבות אייקונים, לוגו, עיצוב, גרפיקה, איור וכו' הם בבעלותם הבלעדית של בעלי האפליקציה ו/או מי מטעמם. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או לעשות כל שימוש אחר, מכל צורה ומן בחלק כלשהו של האפליקציה ותכניה ללא הסכמת מספק השירות מראש ובכתב.
על המבקרים באפליקציה או מי שמשתמש בשירותיו חל איסור לבצע בו כל פעולה שתגרום לשינוי האפליקציה או אפילו לחלק ממנה. ובעיקר אסור להשתמש באפליקציה למטרות שאינן חוקיות.

מטרת התקנון

תקנון הנ"ל הינו בכדי להבטיח את הזכויות והאחריות שלכם ושל החברה המספקת את השירות, ונועד להסדיר את היחסים העסקיים והמשפטיים בינכם. התקנון משמש כחוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין נותן השירות. שימוש באפליקציה משאר את הסכמתך לתנאי התקנון והצהרתך כי הוראות התקנון ברורות וידועות לך, וכי לא יהיו לך או למישהו מטעמך כל דרישה טענה או תביעה מכל סוג שהיא נגד בעלי האפליקציה או מישהו מטעמם עקב פעולתם לפי התקנון זה.

שימוש באפליקציה

השימוש באפליקציה נועד לשליחת הודעה עם קישור WEB ופרטי העסק של רוכש השירות, לכל מי שהתקשר אליו.

שינויים באפליקציה והפסקת השירות

החברה יכולה לשנות מפעם לפעם את מבנה האפליקציה,העיצוב שלה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה – והכל, מבלי להודיע ללקוח על כך מראש. כמו כן שינויים באפליקציה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. שינויים אלו עלולים לעורר בתחילה אי-נוחות ולהיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. ללקוח לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה המספקת את השירות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בעקבות כך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי ספק השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים האלן, כולם או מקצתם, לאחר שניתנה התראה בגין הפסקת השירות מספיק זמן מראש.

חיובים אפשריים

האפליקציה מאפשרת שליחה אוטומטית של הודעות טקסט (SMS) ולפי כך אולי יהיו חיובים מחברות התקשורת השונות (פלאפון,סלקום וכו') בגין השימוש בשליחת הודעות טקסט (SMS) . משתמשי האפליקציה יחויבו על השירותים הללו על ידי חברות התקשורת ומי מטעמם ולצורך הסר ספק מספק השירות לא אחראי על כל חיוב שהוא שיתבצע על ידי צד שלישי עבור שימוש באפליקציה. האפליקציה אינה מתאימה לשימוש בחו"ל או בכל רשת שאינה נמצאת בארץ ישראל וחובה לכבות את שירותי האפליקציה במקרה שאתם שוהים בחו"ל. במידה ויהיה שימוש באפליקציה מחוץ לתחומי מדינת ישראל זה באחריות המשתמש בלבד ועלול לגרום לחיובים גבוהים.

שימוש הולם וחוקי בשירותי Yopo sms

בכל רכישת מנוי לאפליקציה ניתן להשתמש באפליקציה זו למטרת הפצת קישור WEB אחד בלבד. השימוש באפליקציה ניתן ליותר מטלפון אחד.
המשתמש מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו בצורה חוקית בלבד,לפי הוראות התקנון הנ"ל ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מתחייב ומצהיר בזאת כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לשימוש אף אחד מהסעיפים המצ"ב:
א. פרסום הימורים בלתי חוקיים,שימוש בסמים מסוכנים,זנות,תוכן פרונוגרפי או קישורים לאתרים הכוללים תכנים אלו
ב. הונאה,מרמה גניבת זהות,התחזות, גניבת זהות.
ג. הוצאת דיבה או פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע.
ד. פגיעה בסימני מסחר או בזכות יוצרים או כל פגיעה בזכות קניין כיוצא באלה אשר אינה שייכת לך, כולל מוסדות מסחריים, או פרסום של שירותים ומוצרים הפוגעים בזכויות הקניין כאמור.
ה. פירסום והפצה של תוכן פרסומי בצורה שמהווה מטרד.
פנו אלינו
Yopo sms מקפידה מאוד על קיום הוראות החוק ומכבדת את הזכויות של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי באפליקציה פורסם תוכן שהוא הפרת זכויות/הפרת הדין או תוכן הפוגע בך הפוגע בך או מהווה לטעמך אנא פנה אלינו למייל ypop@yopo.co.il ואנו נטפל בפנייתך בהקדם. כמו כן נשמח לעדכון בכל תקלה העולה כתוצאה משימוש באפליקציה. במידה ואינך מעוניין יותר באפליקציה או בשירותיה תוכל להסיר אותה בכל עת.

תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – חוק האנטי ספאם

חוק האנטי-ספאם קובע כי החל מיום 1 בדצמבר 2008, שיגור דבר פרסומת במייל,פקס.הודעתSMS, או מערכת דיוור אלקטרונית מחייבים קבלת הסכמה מפורשת מראש של איש הקשר. מטרת חוק האנטי-ספאם היא למנוע משלוח הודעות דואר זבל (SPAM) – דואר שלא נתבקש מראש.
באחריות משתמש האפליקציה לדאוג שהמסרונים היוצאים מחשבונו עומדים בדרישות החוק, מספק השירות אינו אחראי על שימוש שגוין או לא תקני במערכת העומד בסתירה לאמור בתיקון 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם).
המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשליחת מסרון לא מורשה (SPAM) והוא בלבד יישא בכל נזק כספי שייגרם למספק השירות בשל כך, הכולל את הוצאותיה המנהלתיות של החברה, המשפטיות ואחרות, אך לא רק.
מספק השירות אינו ישא באחריות בנוגע לתכנים המופצים דרך האפליקציה, תוצאות פרסומם, אמינותם, עוגמת נפש או לכל נזק שייגרמו ללקוחות, משתמשים או לכל צד שלישי.

דבר דואר ופרסום

לידיעתך, פרטי ההתקשרות שרשמת לנו ישמשו אותנו לשליחת הודעות שיווקיות (כגון שירותים חדשים, הטבות ומבצעים ) במייל, הודעת SMS, גם לאחר סיום ההתקשרות עם Yopo sms אלא אם תודיע לנו על סירוב לקבלת הודעות מסוג זה.
הינך רשאי לעדכן אותנו בכל עת על סירוב קבלת הודעות אלו באמצעות פנייה ישירות לחברה דרך האתר. פרטים ליצירת קשר מופיעים בדף יצירת הקשר באתר.

אחריות מספק השירות לנזקי המשתמשים

משום סיבה שהיא ועל פי כל דין אחר מספק השירות לא ישא בכל אחריות כלפי הלקוח או כל אדם אחר בגין נזק כספי, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי, או נזק בשל הסתמכות, אף אם החברה קיבלה התראה על האפשרות של נזקים אלה, או בגין כל תביעה על ידי כל צד אחר. מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה וייקבע בפסק דין חלוט כי החברה תחוב בנזקים כאמור כלפי הלקוח מכל סיבה שהיא, וללא קשר לסוג התביעה [בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות מוצר או
אחרת], אחריות החברה כלפי הלקוח בקשר עם תביעה כאמור הנובעת מהסכם זה תהא מוגבלת לתביעות שהוגשו לא יאוחר מ-12 חודשים מיום שעילת התביעה קמה והיא מוגבלת לסכום ששילם הלקוח בעבור המערכת בשנים עשר (12) החודשים שלפני קרות עילת התביעה, בניכוי כל הפיצויים האחרים ששולמו ללקוח על ידי החברה במהלך אותם 12 חודשים.

אחריות מספק השירות

אנו עושים ככל שביכולתנו שהאפליקציה ושירותיה יהיו זמינים כל הזמן. אך עם זאת אין ביכולת מספק השירות להתחייב לאפס תקלות ולזמינות רצופה. כמו כן רשאית yopo sms לעצור את השימוש באפליקציה מידי פעם לצורכי ארגונו ותחזוקתו.. לא יינתן כל זיכוי או פיצוי כספי בגין הפסקות בשירות או תקלות.

דרכי יצירת קשר

כל הפרטים ליצירת קשר מופיעים בדף צור קשר המופיע באתר
www.yopo.co.il
מייל – yopo@yopo.co.il

דין חל ושיפוט

במידה ותהיה כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר ו/או החברה בשל פעילות באמצעות האתר,המחלוקת תיושב בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד על פי הדין הישראלי בלבד.